Thuốc Bisoprolol Fumarate 2,5 mg

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc Bisoprolol Fumarate 2,5 mg

Thuốc ức chế men chuyển (ACEI) Captopril 25mg Domesco
Thuốc điều trị suy tim Uperio 50mg