captopril_25mg_domesco

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc ức chế men chuyển (ACEI) Captopril 25mg Domesco

Thuốc Lostad T50 điều trị suy tim
Thuốc Bisoprolol Fumarate 2,5 mg