digoxin_richter_0,25 mg

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc Digoxin Richter 0,25 mg

Thuốc Furosemid 40mg Traphaco
Thuốc Lostad T50 điều trị suy tim