furosemid_40mg

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc Furosemid 40mg Traphaco

ho
digoxin_richter_0,25 mg