lostad_t50

Hình ảnh thể hiện bệnh suy tim

Thuốc Lostad T50 điều trị suy tim

Thuốc Digoxin Richter 0,25 mg
Thuốc ức chế men chuyển (ACEI) Captopril 25mg Domesco