a_tibuprofen

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

A.T Ibuprofen Syrup cho trẻ em.

Nurofen 2% - hạ sốt cho trẻ em.
Thuốc hạ sốt Sotstop.