efferalgan500

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Viên sủi Efferalgan 500mg

Coldacmin Flu 325mg.
Viên đặt Efferalgan 150mg