panadol

Khi sốt nhiệt độ cơ thể tăng lên cao hơn bình thường

Thuốc hạ sốt Panadol vỉ màu xanh.

Thuốc hạ sốt Tiffy.
Biragan Kids 325mg.