Cấu trúc hóa học của Amlodipin 

Cấu trúc hóa học của Amlodipin 

Hình ảnh thuốc Losartan 50mg Dược Hậu Giang
Hình ảnh thuốc Amlor 5mg