micardisplus(1)

Hình ảnh thuốc Micardis Plus 40/12,5mg

Thuốc điều trị huyết áp cao Diovan 80mg
Thuốc cao huyết áp Adalat 30mg