Fluorouracil_1

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Thuốc có chứa Fluorouracil

Thuốc có chứa Methotrexat
Thuốc có chứa Cytarabin