khang_sinh_tri_ung_thu

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Kháng sinh trị ung thư

Thuốc có chứa Vincristin
Thuốc có chứa Interferon alpha