Mercaptopurin_1

Hình ảnh minh họa tế bào ung thư

Thuốc có chứa Mercaptopurin

Thuốc có chứa Cytarabin
Thuốc có chứa Carmustin